Art. 1 Denominación e natureza
Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución española, e de acordo co artigo 27-260 do Estatuto de Autonomía para Galiza, coa denominación de "FUNDACIÓN PAZO DE MOS", constitúese organización de natureza fundacional, de interese xeral galego, constituída sen ánimo de lucro; o seu patrimonio aféctase de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.

Art. 2 Personalidade e capacidade
A Fundación constituído, unha vez inscrito no Rexistro único de Fundacións de Interese Galego,(…).

Art. 3 Réxime

Art. 4 Domicilio
O domicilio da Fundación ubicarase no edificio denominado Pazo dos Marqueses de Mos, (…).

Art. 5 Ámbito de actuación.
A Fundación desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autonómica Galega. En canto ó ámbito persoal do sector de poboación atendido, a actuación da Fundación diríxese a tódalas persoas en xeral, independentemente do seu lugar de residencia ou nacionalidade.

Comprender o pasado e reforzar a memoria, e incluso a identidade, colectiva é un feito verdadeiramente suxestivo. O traballo que desenvolven os veciños é notable no fomento de participación e benestar social.

Descargar estatutos completos