A transición no rural e o seu desenvolvemento óptimo pasa por outra forma de relacionarse globalmente. Mudou a forma de ver a agricultura, a propiedade, as sociedades rurales e o medio ambiente. A nosa comunidade ten por obxectivo conseguir un territorio multifuncional, vivo, dinámico, sustentable, rentable económicamente para os seus propietarios, así como recuperar terreos degradados, e que ademais xeren beneficios para a sociedade no seu conxunto.

Descrición: É imprecindible a cultura tanto como a formación encamiñadas a lograr a realización das persoas no seu medio. Neste eido o deseño de novos modelos de aproveitamento. O solo común pode ser un bo punto de partida e garantía para preservar a natureza e os beneficios, no tanxible e no intanxible.

Promóvense cursos de xardinería, poda e tarefas do campo coma actividade destacada, e manter o contacto continuo coa Terra.

Descrición:  Unha actividade deste ano foi a organizada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no auditorio exterio. No programa “Un chef no Rural”. Pretendíase concienciar da importancia de consumir no pequeno comercio e local co fin de contribuir  á sosteñibilidade medioambiental, favorece a economía local  e respetar a biodiversidade.